Jetso Day

Jetso Day

海洋公園夏水禮2017

暑假就快開始啦. 天氣咁熱做咩好呀?同班FRIEND, 一家大細一齊黎海洋公園夏水禮! 由7月1日至8月27日,仲唔快D黎濕下水啦! 到時仲有6,500隻最得意的黃鴨仔進駐威威天地的大水池。